Blanchet Catholic School

4373 Market St. NE
Salem, OR 97301
503-391-2639