Wednesday Chemeketa Market

May 29 to September 25